Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Epfok Oy

Y-tunnus: 2754799-7

Postiosoite: PL 998, 00101, Helsinki

Puhelin: 0600 41 3169  (1€/puhelu+1,98€/min)

Sähköposti: asiakaspalvelu@epfdigital.fi

www.cashday.fi

2. Rekisteriasioita hoitava taho

Epfok Oy

asiakaspalvelu@epfdigital.fi

3. Rekisterin nimi

EPFOK Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn edellytyksenä on rekisteröidyn suostumus tai asiakassuhde.

– Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Epfok Oy:n toimintaan liittyvien tehtävien ja palveluiden hoitaminen ja kehittäminen sekä

– lainapäätöksen tekeminen

– rekisteröityjen yksilöiminen ja tunnistaminen

– laskutus

– perintä

– palvelutapahtuman hallinnointi ja toteuttaminen

– yhteystietojen hallinta

– riskienhallinta

– asiakaspalautteen käsitteleminen

– asiakassuhteen sekä asiakas-, viestintä- ja kontaktihistorian hallinta, hoitaminen ja kehittäminen henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa

– asiakasviestinnän toteuttaminen, kohdentaminen ja seuranta

– hyvän asiakaspalvelun tarjoaminen (mihin kuuluvat myös yhteydenotot kaikkiin palvelua käyttäneisiin sähköpostiviestein asiakastyytyväisyyden ja sen selvittämiseksi, miksi palvelun käyttö/lainahakemuksen täyttö on mahdollisesti jätetty kesken)

– analysointi ja tilastointi

– tietopalveluiden tuottaminen, tarjoaminen ja kehittäminen

– rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja näiden yhteistyökumppanien markkinointiviestinnän toteuttaminen, kohdentaminen ja seuranta (mihin kuuluu myös markkinointitarkoituksessa tehtävä sähköinen suoramainonta, etämyynti tai muu suoramarkkinointi sekä mielipide- ja markkinatutkimus taikka muut näihin rinnastettavat osoitteelliset lähetykset sekä markkinointikilpailujen järjestäminen kuitenkin ilman, että henkilötietoja luovutettaisiin ulkopuolisille)

– tietojen luovuttaminen jäljempänä kohdassa 7 mainituissa tapauksissa

– väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen.

Henkilötietoja käsittelevät Epfok Oy ja Suomen Asiakastieto Oy tiedon välittäjänä.

5. Rekisteröityjen ryhmät

a) Henkilöllä on tai on ollut rekisterinpitäjään asiakassuhde tai hän on asiakassuhteen luomista varten tehnyt hakemuksen tai häneen on muulla tavoin oltu henkilökohtaisesti yhteydessä (yksilöity tarjous, joka koskee esimerkiksi luottoa tai muuta sopimusta)

b) Henkilöllä on tai on ollut rekisterinpitäjään asiakassuhteeseen liittyvä osallisuus, velvoite tai muu oikeus sopimukseen, palveluun tai toimeksiantoon

c) Henkilön tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

6. Kuvaus rekisteröidyistä tietoryhmistä

Henkilöön liittyvät perustiedot:

– asiakastunnus

– henkilötunnus tai syntymäaika ja sukupuoli

– nimi

– kotikunta

– kansalaisuus, asuinmaa ja verotusmaa

– arvo, ammatti, koulutus

– työsuhdetiedot (nimi ja puhelinnumero)

– pankkiyhteystiedot

– asumistiedot.

Kooditiedot:

– tilatieto (mm. konkurssi, perimistoimenpiteet)

– tulo- ja menotiedot.

Yhteystiedot:

– puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet.

Osoitetiedot:

– lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

– sopimus- tai palvelukohtainen osoite

– suoramarkkinointikielto.

Henkilön asiointitiedot:

– tili-, luotto-, palvelu-, sopimus-, hakemus- ja toimeksiantoluettelo tai osallisuussuhde edellä mainittuun asiointiin mukaan lukien tiedot kesken jääneistä luottohakemuksista (ja rekisteröidyn niissä ilmoittamista tiedoista)

– luottohakemuksen käsittelyn yhteydessä toisilta luotonantajilta saadut tiedot aikaisemmista luotoista

– tiedot rekisteröidyn antamasta asiakaspalautteesta

– tiedot asiakaspuhelun nauhoituksista

– tiedot IP-osoitteesta

– tiedot laskutuksesta ja perinnästä

– tiedot päätelaitteelle tehtävistä evästeistä

– tiedot ulkoisista tietolähteistä ja tietojen luovutuksista.

Lainsäädännön edellyttämät tiedot, kuten rahanpesun ja terrorismin selvittämisestä ja estämisestä annetun lain vaatimat tiedot.

7. Mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan

Rekisteröidyn tietoja voidaan luovuttaa

Epfok Oy:n kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille, jotka sijaitsevat Euroopan talousalueella.

Rekisteröidyn tietoja luotoista ja niiden hoitamisesta voidaan luovuttaa toisille luotonantajille ja Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämään rekisteriin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella.

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille, paitsi

– viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa

– rekisterinpitäjän laskutuksesta ja perinnästä vastaavalle yritykselle

– kohdassa 11 mainittuihin markkinointitarkoituksiin, kuitenkin niin, että siirrettävät tiedot on asianmukaisesti suojattu.

8. Mistä tietoja säännönmukaisesti hankitaan

– Rekisteröidyltä itseltään

Epfok Oy:n itsensä tuottamista tiedoista

– Väestörekisterikeskukselta, Suomen Asiakastieto Oy:ltä, Bisnode Finland Oy:ltä, yksityishenkilöiden nimi ja osoitetietoja välittäviltä yrityksiltä, pankeilta tai muulta luotettavalta taholta

– Suomen Asiakastieto Oy:n Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmän kautta, johon sisältyy Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmään kuuluvat yhtiöt

– viranomaisten pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa.

Epfok voi kerätä tietoja muista tietolähteistä asiakas- ja markkinointiviestinnän kohdistamiseksi tuotteistaan ja palveluistaan kiinnostuneille henkilöille.

9. Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan luovuttaa Epfok Oy:n emoyhtiölle.

10. Miten rekisterin suojaus on järjestetty

Manuaalista aineistoa säilytetään asianmukaisesti lukituissa tiloissa enintään seitsemän vuotta viimeisestä asiakastapahtumasta. Tietoja rekisteröidyn erääntyneistä veloista säilytetään tämän jälkeenkin, kunnes saatava on maksettu.

Sähköisesti talletettua tietoa säilytetään asianmukaisesti suojatussa, käyttäjätunnistuksen vaativassa tietojärjestelmässä enintään seitsemän vuotta viimeisestä asiakastapahtumasta. Tietoja rekisteröidyn erääntyneistä veloista säilytetään tämän jälkeenkin, kunnes saatava on maksettu. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti, niin ettei niihin pääse käsiksi mikään yrityksen ulkopuolinen taho.

Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmän kautta saatuja tietoja säilytetään viiden vuoden ajan siitä, kun luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt maksettavaksi, ellei lain mukaan niitä tarvitse säilyttää pidempään. Mikäli luottohakemusta ei ole hyväksytty, tiedot poistetaan kahden vuoden kuluttua luottohakemuksen tekemisestä.

Rekisteri sijaitsee suojatussa ja valvotussa laitetilassa. Tiedostojen sekä tietojen suojaus on hoidettu asianmukaisesti.

11. Markkinointi

Rekisteristä voidaan myydä tai luovuttaa henkilötietolain sallimia tietoja Epfok Oy:n valikoiduille yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoituksiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Epfok Oy voi käyttää rekisteröidyn tietoja omaan suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin (mukaan lukien sähköiset viestintävälineet).

12. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin talletetut tiedot. Pyyntö tietojen tarkistamisesta tulee tehdä kirjallisena rekisterin pitäjälle osoitteeseen asiakaspalvelu@epfdigital.fi tai PL 998, 00101, HELSINKI.

13. Korjaamisoikeus

Korjaamme ilman aiheetonta viivästystä rekisteriin talletetun käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Huolehdimme virheellisen tiedon korjaamisesta niin oma-aloitteisesti kuin rekisteröidyn pyynnöstä. Pyyntö tietojen korjaamisesta tulee tehdä kirjallisena rekisterin pitäjälle osoitteeseen asiakaspalvelu@epfdigital.fi tai PL 998, 00101, HELSINKI.

14. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Epfok Oy:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti rekisterin pitäjälle osoitteeseen asiakaspalvelu@epfdigital.fi tai PL 998, 00101, HELSINKI.

15. Evästeasetukset

– Henkilötiedot
Käyttäessäsi Internet-sivujamme ja niillä olevia palveluja saatamme kysyä henkilötietojasi ja käsitellä niitä mikäli tarpeen mm. asiakkaan tunnistamiseksi sekä esim. palveluiden ja viestien toimittamiseksi sinulle. Sinulta voidaan kysyä mm. nimeä, henkilötunnusta, puhelinnumeroa, pin-numeroa, sähköpostiosoitetta. Voimme kysyä myös pankkitiliäsi sekä taloudelliseen tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä. Ellei laista muuta johdu, emme luovuta henkilötietojasi ilman suostumustasi kolmansille osapuolille muussa kuin edellä kuvatussa tarkoituksessa. Tiettyihin palveluihin voivat soveltua erilliset käyttöehdot ja yksityisyydensuojakäytännöt.

– Sivujen käyttötiedot sekä evästeet
a) Keräämme, käsittelemme ja analysoimme tietoja sivujemme käytöstä, niillä tapahtuvasta liikenteestä, tapahtumista ja muista sivuihin liittyvistä tilastotiedoista. Voimme myös hankkia tällaista tietoa luotettavilta kolmansilta tahoilta. Tällaista tietoa ei voida palauttaa yksittäistä tunnistettavaa henkilöä koskevaksi.

b) Käyttäessäsi sivustoja selaimesi saattaa tallentaa koneellesi lähettämämme pienen tiedoston, jota kutsutaan evästeeksi (Cookie). Evästeiden avulla voimme tunnistaa käyttämäsi tietokoneen sekä tietoja sivujemme käytöstä. Evästeiden käyttö voi näkyä mm. siten, että palatessasi uudelleen samalla koneella sivuille, täydentyvät esim. antamasi osoitetietosi automaattisesti sivulla.

c) Suurin osa selaimista sallii evästeet automaattisesti. Voit halutessasi estää evästeet selaimesi asetuksista. Voit myös poistaa olemassa olevat evästeet laitteeltasi. Käyttämällä sivujamme hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä laitteeseesi.

d) Evästeillä ja niiden avulla kerätyillä tiedoilla pyrimme kehittää palvelujamme sinun ja muiden asiakkaidemme mieltymysten mukaisesti. Käyttämämme palveluntarjoajat ovat sitoutuneet kasvattamaan kuluttajien tietoisuutta sekä kehittämään vastuullisia liiketoiminnan ja tiedonhallinnan käytäntöjä.

e)Kolmannen osapuolen evästeet ovat käyttäytymisen perusteella kohdistettuja mainosevästeitä (esim. Google Analytics), joiden avulla voimme tallentaa sivuja, joilla on käyty ja linkkejä joita on seurattu.

f) Kunnioitamme yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet huolehtimaan henkilötietojen asianmukaisesta käsittelystä. Teemme parhaamme varmistaaksemme tietojen luottamuksellisuuden, turvallisuuden ja oikeellisuuden. Henkilötietojen käsittely tapahtuu henkilötietolainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä noudattaen.

16. Muutokset

Epfok Oy voi muuttaa tätä rekisteriselostetta. Muutoksesta ilmoitetaan Epfok Oy:n internet-sivuilla.

 
This cookie policy has been created and updated by Cookie Policy Generator – CookieFirst.